COMPANY PROFILE

ประวัติบริษัท

     บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มที่ปรึกษา iso และผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ ริเริ่มโดยคุณอุเทน เข้มขัน โดยการก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงปัญหาขององค์กรธุรกิจที่เกิดขึ้นมาตลอดอย่างต่อเนื่องเช่น ปัญหาด้านบุคคลากร (คุณภาพและปริมาณ) ปัญหาด้านมาตรฐานการจัดการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัญหาด้านทักษะการจัดการพื้นฐานขององค์กร (Management skill) ดังนั้นจึงได้ก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาขององค์กรธุรกิจ (Business Solution Provider) โดยได้จัดทำบริการในรูปแบบของที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน ที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษา iso ในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขององค์กรธุรกิจ โดยใช้ประสบการณ์ของทีมงานที่ผ่านงานองค์กร และงานที่ปรึกษา iso มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

     บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งมาตรฐานระบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในตระกูลของ ISO ทั้งหมด, บริการให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัท ที่พนักงานยังไม่มีทักษะเพียงพอในการดำเนินการ, บริการให้บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการต่างๆ เช่น ปัญหาด้านคุณภาพ (Quality) ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ (Efficiency) ปัญหาเรื่องการประเมิน การตรวจสอบระบบ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (System audit, Product inspection) ปัญหาทักษะการจัดการพื้นฐาน และการฝึกอบรมทั่วไปที่ดำเนินการออกแบบหลักสูตรร่วมกันกับลูกค้า

     บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2 ล้านบาทในเวลาต่อมา ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเป็นระยะเวลา 10 ปี ทำให้บริษัทได้เรียนรู้ถึงความต้องการ และคาดหวังจากลูกค้าและสามารถปรับแต่งรูปแบบการบริการ และการบริการให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการมากขึ้น และเกิดความพึงพอใจ

     บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 116 ซอยลาดพร้าว 96, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-9352823, 097-178-8683 , 095-882-4173 ,084-660-8097 มี Website ของบริษัทคือ www.qmlcorp.com โดยใช้ระบบการจัดการของบริษัทดำเนินการภายใต้ระบบ cloud, office 365 Microsoft และ cloud, ZyXEL เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานภายใต้ Home Base ได้ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ทีมงานของบริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบไปด้วยบุคคลากรที่ผ่านงานจาก อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมซอฟ์แวร์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมกระจกและเลนซ์ มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 8-20 ปี ทักษะของทีมงานทุกท่านถูกฝึกฝนให้สามารถบริหารจัดการโครงการ การแก้ไขปัญหา เพื่อควบคุม output, time and targets ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 
Company History

QML Corporation LTD located in 116 Soi Ladprao 96 Plubpla Bangkok 10310. Telephone 02-9352822-3, Fax 02-9352823. Website: www.qmlcorp.com, this website based on cloud, office 365 Microsoft and cloud, ZyXEL system for all staffs can work under home base which is new system for organization management.

QML Corp. established since 2003 by a group of consultants and auditors and Mr. Uthen Khemkhan is a pioneer. Capital registered 2,000,000 Baht. Organizations face many long-term problems such as Personal Management, Standard and Product, Management Skill. Thus, QML established for Business Solution Provider.

 
นโยบายบริษัท “ผู้นำด้านการจัดการคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจ ของท่าน”

     บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความเชื่อว่า “การจัดการ” เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินการธุรกิจทุกประเภท ซึ่งการจัดการเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ ให้ออกมามีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) อย่างสูงสุด การจัดการอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นเป้าหมายของเรา บริษัท คิวเอ็มแอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะเป็น “ผู้นำในเรื่องการจัดการที่มีคุณภาพ”; “Quality Management Leader.” การจัดการที่มีคุณภาพ จะช่วยในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้ ซึ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจ “คน” และเข้าใจ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เป็นรากฐาน บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเจตารมณ์อย่างแรงกล้า ที่จะใช้ประสบการณ์การทำงานของทีมงาน ประสบการณ์ในการให้คำที่ปรึกษา ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาธุรกิจ (Business Solution Provider) ให้กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ท่านสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจของท่านได้อย่างต่อเนื่อง

     บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการ แก้ไขปัญหาธุรกิจ (Business Solution Provider) ให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยการให้คำปรึกษา (Consult) การฝึกอบรม (Training) การสอนงาน (Coaching) แก่ลูกค้าด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลายาวนาน ภายใต้แนวคิดของการเป็นผู้นำการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Leader)

 
Company policy

QML Corporation LTD believed “Management” is one of the best instrument for doing any type of businesses. The efficiency and effectiveness management is our destination for being Quality Management Leader.

 
Product & Service

• Service
     ตรวจสอบคุณภาพภายใน
     การประเมินความเสี่ยง
     แก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย
     แก้ปัญหาเรื่องผลผลิต
     แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของการผลิต
     แก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน
     ทำหน้าที่เป็นตัวแทน QMR
     ฝึกสอนทีมงานระดับจัดการ
     การจัดทำเอกสารระบบ
 
• Consult
 
System Quality Standard
ISO 9001: ( ISO CONSULT ) เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่เน้นการจัดวางระบบการจัดการเพื่อเป็นการประกันให้มีการผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับในการใช้งานกับทุกองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขององค์กร

ISO/TS 16949 : ( ISO CONSULT ) เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพ เพื่อใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ โดยมาตรฐานนี้ได้เน้นที่การป้องกันการเกิดของเสีย ลดความแปรปรวนในกระบวนการ Supply chain เหมาะสำหรับในการใช้งานกับทุกองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขององค์กรให้มากขึ้น

ISO 13485:2003: ( ISO CONSULT ) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสำหรับองค์กรที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การขาย การติดตั้งและการบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

ISO/IEC 17021 : ( ISO CONSULT ) เป็นข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ(Management System Certification Body) สร้างการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการที่มีความสามารถและความเป็นกลาง ในการดำเนินการให้บริการตามมาตรฐานสากล และขอรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน(Accreditation Body)

ISO/IEC 17025 : ( ISO CONSULT ) มาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เหมาะกับห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบหรือสอบเทียบ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับในทักษะและความสามารถส่งเสริมการบริการของห้องปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดส่งเสริมภาพพจน์ของห้องปฏิบัติการ

ISO/IEC 27001 : ( ISO CONSULT ) มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาหาวิธีการหรือมาตรการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และรักษาทรัพย์สินสารสนเทศที่มีค่าขององค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม

ISO 17020 : ( ISO CONSULT ) เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถของหน่วยงานที่เป็นกลางที่ดำเนินการตรวจรับรองระบบงานและ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างความยอมรับอย่างเป็นทางการว่า เป็นหน่วยตรวจที่มีความสามารถและความเป็นกลางในการดำเนินการให้บริการงานตรวจตามมาตรฐานสากล
 
 
System Standard for Food
GMP: เป็นหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมให้ผู้ผลิต ปฏิบัติตาม สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยการเน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อน และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เหมาะสำหรับองค์กรผู้ผลิตอาหารทั้งสิ้นตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กถึงรายใหญ่ ทั้งที่มีกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตที่ง่ายจนถึงกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้บริโภค

GMP Cosmetics :เป็นหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของเครื่องสำอาง โดยจะต้องมีการควบคุม ดูแลและตรวจสอบทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ ตัวอาคารสถานที่ผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต บุคลากร วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยและประโยชน์แก่ผู้บริโภค

GMP +B3: เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เน้นป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการซื้อขาย จัดเก็บและการขนส่งอาหารสัตว์ทางเรือ ทางถนน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในระบบ feed chain จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจค้าขาย จัดเก็บ และขนส่งอาหารสัตว์ทางเรือ หรือทางรถยนต์

HACCP : เป็นหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งจะวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้ง 3 ทางได้แก่ ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของอาหาร อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ผลิตได้อีกด้วย

ISO 22000 :เป็นมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร โดยนำระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, GMP และ HACCP มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสะดวกในการจัดระบบการผลิตอาหาร ตั้งแต่การผลิตเบื้องต้นจากเกษตรกรไปจนถึงการแปรรูป ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น โดยมีระบบเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดปัญหาขึ้น

FAMI QS : เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งรวมไปด้วย ISO 9001, GMP และ HACCP เข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้ผลิตวัตถุดิบผสมในอาหารสัตว์ เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิต วัตถุดิบแต่งเติมในอาหารสัตว์ ซึ่งเน้นการส่งออกไปสู่กลุ่มประเทศในโซนยุโรป

BRC : เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และคุณภาพที่ต้องมีการกระทำให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงระบบ HACCP เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค จะสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้ามีความปลอดภัยสูง และสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ในทุกขั้นตอนของการผลิต
 
 
Product Standard
CE Mark : เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประเทศ EU ที่แสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดย EUได้ออกข้อกำหนดเพื่อรวบรวมกฎระเบียบและข้อบัญญัติต่างๆของประเทศในสหภาพยุโรปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์รวม 22 กลุ่มสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ก่อสร้าง หม้อน้ำร้อน ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์รวม 22 กลุ่มสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ก่อสร้าง หม้อน้ำร้อน

UL : เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา UL เป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์และจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ในระบบก๊าซ อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า พลาสติก ยาง สติกเกอร์

ASTM : เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบซึ่งจัดทำโดยสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต หรือการทดสอบมีทั้งหมด 15 หมวดคือหมวดเหล็ก หมวดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หมวดของวิธีการทดสอบโลหะและผลิตภัณฑ์ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่นและเชื้อเพลิงจาก fossil หมวดสีวัสดุเคลือบและ Aromatics หมวดเส้นใย หมวดพลาสติก หมวดยาง หมวดฉนวนไฟฟ้าและอิเล็ก-ทรอนิกส์ หมวดเทคโนโลยี่ของน้ำและสิ่งแวดล้อม หมวดพลังงานนิวเคลียร์แสงอาทิตย์และความร้อนใต้พิภพ หมวดอุปกรณ์การแพทย์ หมวดวิธีการและเครื่องมือต่างๆ และหมวดสินค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นต้น

 
Environmental and Safety Standard
ISO 14001 : เป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งให้องค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้ เหมาะสำหรับองค์กรทุกองค์กรที่มีการปลดปล่อยของเสีย หรือมลพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน องค์กรของรัฐในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการตรวจสอบจากหน่วยงานภาพลักษณ์

OHSAS 18001 : เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหาร สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายยกระดับการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย เหมาะสมกับองค์กรทุกแห่งที่ต้องการบริหารจัดการหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

R2 : เป็นมาตรฐานการจัดการขยะอีเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยการกำหนดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ (EOL) มีวิธีการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของสังคม และความปลอดภัยของข้อมูล เหมาะสมกับองค์กรหรือผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่จะไม่เกิดภาระต่อสังคมในอนาคต
 
 
Supply Chain Security Program and Standard
C-TPAT : เป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกากับภาคธุรกิจเอกชนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ
เช่นผู้นำเข้าสินค้าไปยังอเมริกา ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการคลังสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องการค้า ที่ถูกกฎหมาย และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาจากกลุ่มก่อการร้าย ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการคือผู้เข้าร่วมเกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย

AEO : เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการรับรองผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม คนกลาง ผู้ประกอบการท่าเรือ ท่าอากาศยานและท่ารถ ผู้ประกอบการคลังสินค้า ตลอดจนผู้จัดจำหน่าย ให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก
(World Customs Organization: WCO) ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นโครงการ AEO จึงเป็นความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคธุรกิจในการป้องกันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อการค้าระหว่างประเทศ

ISO 28001 : เป็นแนวทางสำหรับองค์กรในการนำไปปฏิบัติ ดูแลรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงลักษณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับห่วงโซ่อุปทาน ป้องกันบุคลากร สินค้า โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ การขนส่ง การป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันผลกระทบที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยมาตรฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรทุกขนาด ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การจัดเก็บสินค้า หรือการขนส่งในแต่ละช่วงของการผลิต

ISO 31000 : เป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้วยการสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมในแต่ละองค์กร โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภทคือ ความเสี่ยงด้านภัยอันตราย (Hazard Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) , ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ซึ่งเน้นที่เหตุแห่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยไม่ได้เน้นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 
 
Social Responsibility Standard
SA 8000 : มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม กำหนดขึ้นโดยองค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจเหมาะกับทุกองค์กรที่มุ่งหวังนำไปใช้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคม

TLS 8001 : มาตรฐานแรงงานไทย “TCSR” Thai Corporate Social Responsibility เป็นมาตรฐานเชิงระบบการจัดการ และมาตรฐานเชิงผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ กำหนดให้มีระบบการจัดการต่อลูกจ้าง เพื่อประกันว่า ลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครอง และได้รับการคุ้มครองสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของลูกจ้างให้สำเร็จผลที่เกิดแก่ลูกจ้างโดยตรง

ISO 26000 : มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆของ องค์กร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ เหมาะกับทุกองค์กรที่มุ่งหวังนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคมสิทธิประโยชน์ คือ การส่งเสริมภาพลักษณ์ และความร่วมมือในการบริหารองค์กรลดปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

ILO : เป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั่วโลกให้ได้รับความยุติธรรมจากสังคมให้มีชีวิตและสภาพการทำงานที่ดีขึ้น โดยยึดมั่นในหลักการที่ว่าสันติสุขแห่งโลกจะเกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องมั่นคงด้วยความยุติธรรมในสังคม เคารพในสิทธิมนุษยชนและมีโอกาสทำงานที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ รวมถึงการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพแนวปฏิบัติภายในประเทศ
 
 
• Training
 
IRCA Lead Auditor/Auditor Training Course
*Authorized Economic Operator: (AEO)
Quality Management System Auditor/ Lead Auditor (IRCA Reg No. A17072)
Environmental Management System Auditor/ Lead Auditor (IRCA Reg No. A17228)
Occupational Health & Safety Management System Auditor/ Lead Auditor (IRCA Reg No. A17159)
Food Safety Management System Auditor / Lead Auditor (IRCA Reg No. A17236)
 
Quality Management System (QMS)
     แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 และข้อกำหนดเบื้องต้น(ISO 9001:2008 Introduction & Requirement)
     การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008 Requirement)
     เทคนิคการจัดทำเอกสาร ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้ (ISO 9001:2008 Documentation and Implementation Techniques)
     การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2008(ISO 9001:2008 Internal Audit)
     การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ(Document Control)
     ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001(Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001)
     บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ(QMR)(Quality Management Representative)
     การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint) สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2008
     การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008
     เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 
Environmental Management System (EMS)
     แนะนำมาตรฐาน ISO 14001:2004 และข้อกำหนดเบื้องต้น(ISO 14001:2004 Introduction & Requirement)
     การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2004(ISO 14001:2004 Requirement)
     การตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2004(ISO 14001:2004 Internal Audit)
     การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม(Aspect Identification for Environmental System)
     กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(Environmental & Safety Law)
     บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม(EMR: Environmental Management Representative
     Occupational Health & Safety Management System (OHSAS)
     แนะนำมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 และข้อกำหนดเบื้องต้น(TIS/OHSAS 18001 Introduction & Requirement)
     การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด TIS/OHSAS 18001(TIS/OHSAS 18001 Requirement)
     การตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001(TIS/OHSAS 18001 Internal Audit)
     การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001(Risk Assessment)
     บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health Management Representative)
 
Food Safety Management System (FSMS)
     เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
     การตรวจติดตามภายใน GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ Food Safety Audit Technique
     การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
     แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของ Pest control
     เทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP สำหรับ Catering (GMP Mass Catering)
     ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐานBRC (Issue 6) (BRC (Issue 6) Requirement and Internal Audit)
     ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในBRC Iop (Issue 4) (BRC Iop (Issue 4) Requirement and Internal Audit)
     ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน FSSC/ISO22000(FSSC/ISO22000 Requirement and Internal Audit) 
 
Integrated Management System (IMS)
     เทคนิคการรวมระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 (Integrated Management System Techniques for ISO 9001 & ISO 14001)
     เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 (Integrated Management System Internal Audit Techniques for ISO 9001 & ISO 14001)
     เทคนิคการรวมระบบการจัดการมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
     เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบการจัดการมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 
Automotive Management System ISO/TS 16949
     การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ISO/TS 16949:2009 Requirement & Implementation
     การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ISO/TS 16949:2009 Internal Quality Audit
     การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติProcess Control (SPC)
     การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA)
     การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
     การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
     การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิตProduction Part Approval Process (PPAP)
 
Energy Management System (ISO 50001)
     แนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้นมาตรฐานISO 50001:2011 (Introduction ISO 50001:2011 and Requirement)
     ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐานISO 50001:2011 (Internal Auditor for ISO 50001:2011)
 
 
การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน EnMS ให้บูรณาการกับ ISO 14001
 

• Management Solution

1. การเป็นตัวแทนตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Audit Service; IQA)
     Internal Audit Service เป็นการให้บริการการตรวจประเมินภายใน (2nd Party Audit) ให้กับองค์กรที่ขาดแคลนพนักงาน หรือพนักงานมีทักษะไม่เพียงพอ โดยการตรวจประเมินภาพในนี้รวมถึงการให้บรการการวางแผนการตรวจ การตรวจ การจัดทำ Audit checklist การจัดทำรายงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร ซึ่งการตรวจจะเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้องค์กรได้มีแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ในการจัดการและการแก้ไขปัญหา พร้อมกันนั้นก็มีการตรวจเช็ค Compliance ให้กับองค์กรก่อนที่จะเตรียมพร้อมรับการตรวจของ CB; Certify Body.ทีมงานตรวจประเมิน จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และทักษะโดยตรงในสาขานั้นหรือใกล้เคียง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการให้บริการการตรวจประเมินภายในจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Service; RAS)
     Risk Assessment Service เป็นบริการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆให้กับองค์กร เช่นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ความเสี่ยงในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยงในการล้มเหลวของกระบวนการ (FMEA, HACCP) เพื่อเป็นการคาดการณ์ถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุ หาทางป้องกันและมาตรการมารองรับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การตรวจประเมินจะใช้ผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านที่จะตรวจสอบอย่างแท้จริง พร้อมกับการจัดทำรายงาน และการ recommend เพื่อดำเนินการป้องกันเหตุที่จะเกิดล่วงหน้า และมาตรการรองรับในทางปฏิบัติ

3. การแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย (Safety Management Solution)
     Safety Management Solution เป็นการจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อหาทางลดการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงอาจจะมาจากหลายด้านที่จะต้องบริหารจัดการเช่น ทัศนคติของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม เครื่องจักร และวิธีการทำงานเป็นต้น โดยทีมงานที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย และหาวิธีการแก้ไขในทางปฏิบัติ เพื่อนำลงปฏิบัติในพื้นที่ ที่เป็นเหตุของปัญหาความปลอดภัย การจัดการเรื่องปัญหาความปลอดภัยเป็นการให้การปรึกษาและดำเนินการ่วมกับคนในองค์กร หรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งสามารถสร้างการยอมรับในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

4. การแก้ปัญหาเรื่องผลผลิต (Productivity Solution)
     Productivity Solution เป็นการจัดการการแก้ปัญหาผลผลิต หรือ output ของกระบวนการ ซึ่งอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุที่เป็นไปได้เช่น เกิดจากปัญหาเรื่องทักษะของพนักงาน (Skill) ปัญหาเรื่องความสามารถของกระบวนการ (Process capability) ปัญหาจากเครื่องจักร (Machine) ปัญหาจากวิธีการทำงาน (Working method) ปัญหาจากทัศนคติของบุคคลากร (Attitude) ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกวิเคราะห์จากทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทางลูกค้า ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาจะต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

5. การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของการผลิต และผลิตภัณฑ์ (Quality Solution)
     Quality Solution เป็นการจัดการการแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการเช่น ปัญหาเชิงเทคนิค (Technical problem) ปัญหาเชิงการควบคุมและปัจจัยการควบคุมด้านคุณภาพ (Quality Control) ปัญหาเชิงทักษะและความเข้าใจของพนักงาน (Skill) ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกวิเคราะห์จากทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทางลูกค้า ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (Quality) จะต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

6. การแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน การผลิต (Efficiency Solution)
     Efficiency Solution เป็นการจัดการแก้ปัญหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (Units per time) ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ คน เครื่องจักร หรือกระบวนการ วิธีการทำงาน ที่เป็นไปได้ทั้งสิ้น ปัญหาอาจจะมีทางแก้ได้หลายแนวทาง โดยทีมงานที่ปรึกษาร่วมกับลูกค้า จะเลือกทางที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ทางเลือกในการแก้ไขปรับปรุงจะต้องถูกวิเคราะห์จากทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทางลูกค้า ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) จะต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

7. การทำหน้าที่เป็นตัวแทน QMR หรือผู้ช่วยฝึกสอน (QMR Representative or Coaching)
     QMR Representative or Coaching เป็นการแก้ปัญหาขององค์กรที่ขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง QMR, EMR ได้ ทางบริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ให้บริการในการดำเนินการ coach ให้กับผู้รับหน้าที่ หรือดำเนินการเป็นตัวแทนชั่วคราวตำแหน่ง QMR ในระยะเวลาจำกัด เพื่อให้พนักงานขององค์กรสามารถได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานตำแหน่ง QMR ได้ การบริการจะให้บริการทุก functions ของ QMR; Quality Management Representative หรือ EMR; Environmental Management Representative

8. การฝึกสอนทีมงานระดับจัดการ (Management coaching)
     Management coaching เป็นการให้บริการ coach ในระดับการจัดการแก่พนักงานที่ยังขาดทักษะ เพื่อให้ทราบ basics function ของตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เช่นผู้จัดการการตลาด ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ลอจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการ coach ให้กับระดับการจัดการของแต่ละแผนกถึง management key control และการรายงาน (Report) ให้กับผู้บริหาร และการใช้ดัชนี้ (KPI) ในการชี้วัดการบริหารจัดการ การ coach ดังกล่าวจะต้องได้รับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูง ถึงทิศทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานในการ coach

9. การจัดทำเอกสารระบบ (System Documentation Established)
     การจัดทำมาตรฐานการจัดการทุกมาตรฐาน (Management Standard) จะต้องให้มีการจัดทำเอกสารระบบ เช่น Quality Manual, Procedures, Work Instructions และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งการจัดทำจะต้องใช้บุคคลากรที่มีทักษะ และมีความเข้าใจในระบบ บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ให้บริการในการจัดทำเอกสารระบบในมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, C-TPAT เพื่อเป็นต้นแบบก่อนที่องค์กรจะนำไปปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกับองค์กร นอกจากนี้ยังให้บริการออกแบบแบบฟอร์มในการใช้งาน ณ. จุดปฏิบัติงาน (Operation point) เพื่อปรับแต่งให้ระบบบันทึกมีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงการจัดการ และเป็นการออกแบบระบบบันทึกให้น้อยชิ้นกระดาษที่สุด เพื่อลดเวลาในการจัดการการผลิต

 
 

Powered by MakeWebEasy.com