บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถรถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการขององค์กร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย การทำงานของเรามุ่งเน้นให้คำปรึกษาด้าน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยด้าน supply chain ประสิทธิภาพการทำงาน และความเชื่อถือของระบบการจัดการ นอกจากนั้น เรายังมุ่งมั่นในการลดต้นทุนการผลิตให้เกิดขึ้นกับลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นใน Supply Chain

 

บริการด้วยหัวใจ ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ให้องค์กรของคุณขึ้นอีกขั้น ให้บริการด้านการฝึกอบรมและ ให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ ให้บริการได้ทุกสถานที่ โรงงาน หน่วยงาน องค์กร และบริษัท ทุกประเภทเราให้บริการทางด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางด้าน

ระบบมาตรฐานสากล, ความปลอดภัย พัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลผลิต และอื่น ๆ ตามความต้องการลูกค้า

Supply Chain Security Program
 
Supply Chain Security หมายถึงความปลอดภัยในห่วงโซ่ของผู้บริโภค ที่หลายบริษัทให้ความสำคัญ โดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินการสิ่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ
เช่นอเมริกาหรือยุโรป โดยโปรแกรมนี้ได้มุ่งความปลอดภัย จากการก่อการร้าย จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ที่มีส่วนเข้ามาข้องเกี่ยวในระบบ Supply Chain

Supply Chain Security ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มีมานานแล้ว แรงจูงใจที่ทำให้หลายประเทศให้ความสำคัญเกิดจากเหตุการณ์ 9-11 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้ประเทสหรัฐอเมริกา
ต้องสร้าง Supply Chain Security Program ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า CTPAT: Custom Trade Partnership Against เพื่อปกป้อง Supply Chain ที่มุ่งเข้าสู่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้เกิดความปลอดภัยจากการก่อการร้าย โดยวางระบบการควบคุมเป็น Layer ผ่านการควบคุมโดยผู้นำเข้า (Importer) ทุกองค์กรที่อยู่ใน Supply Chain Layer
จะต้องถูก Validate ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของ CTPAT ที่มี CBP (Custom and Border Protection) เป็นผู้ควบคุมหลัก

MSC 2021: Minimum Security Criteria ก็คือเกณฑ์ขั้นต่ำของ CTPAT ที่สมาชิกใน Supply Chain ที่จะต้องปฎิบัติตามเพื่อทำการ validate และยืนยันให้กับ CBP
ทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยใน Supply Chain ของตนเอง

ถ้อยคำหรือคำศัพท์ ต่าง ๆ ที่ปรากฏบน MSC 2021 ที่สามารถอ่านและตีความให้เข้าใจ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในองค์กรมีดังนี้

·   CTPAT Partner หมายถึงผู้ควบคุมการนำเข้าสินค้า ที่มีที่ตั้งอยู่บน Mainland เท่านั้น

·   CTPAT Member หมายถึงสมาชิกที่ดำเนินการโดยตรงกับสินค้าใน Supply Chain Layer นั้น ๆ

·   Business Partner หมายถึงผู้ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยง กับ CTPAT Member

·   POO หมายถึง Point of Origin คือจุดกำหนดของ Cargo

·   POC หมายถึง Point of Contact คือจุดที่กิจกรรมสัมผัสกับ CTPAT Member

·   IIT หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่ติดไปกับ Cargo และนำพาสินค้านั้นข้ามพรมแดนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

·   ULD หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการ Load สินค้าเข้าตู้

·   RA หมายถึง Risk Assessment คือการประเมินความเสี่ยง 5 Steps ตามหลักของ CBP

·   MRA หมายถึง Mutual Recognition Agreement คือสัญญาการยอมรับมาตรฐานที่มีความเทียบเคียงกับ CTPAT

·   MSC หมายถึง เกณฑ์ขั้นต่ำของ CTPAT หรือที่เรียกว่า Minimum Security Criteria
 


 ผู้เชียวชาญด้าน Supply Chain Security Program (CTPAT-AEO-EU Regulation RA3-KC3)

อุเทน เข้มขัน (uthen@qmlcorp.com)

QML Corporation Co., Ltd.

 
 


                                                
 
 
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com