สินค้านวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Last updated: 10 มี.ค. 2560  |  5058 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สินค้านวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงานจากน้ำและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับเตรียมการขนส่ง และจัดจำหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกวิธี

ส่วนบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นคุณค่าความสำคัญ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการเลือกใช้สินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(ที่มา http://teenet.tei.or.th/Knowledge/greenproduct.html)

และการสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การคิดค้นสิ่งใหม่ การสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการ การผลิต กระบวนการ ระบบโครงสร้างองค์กร รูปแบบธุรกิจ เพื่อที่จะสร้างมูลค่าใหม่ๆ สําหรับลูกค้า และสร้างผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ โดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม จรรยาบรรณ ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ เช่น การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มาจากไบโอพลาสติกย่อยสลายได้ เป็นต้น

ด้วยกระแสรักษ์โลกนี้ส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ล่าสุดมีข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ประจำโคเปนเฮเกน ระบุว่ารัฐบาลฟินแลนด์ได้ออกมาประกาศให้เงินงบประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือสำหรับการลงทุนโครงการการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ในประเทศให้มากขึ้นกว่าร้อยละ 50 ในช่วงปี 2563 – 2573 ไม่เพียงแต่ฟินแลนด์เท่านั้น ยังมีหลายประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ต่างเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ที่มา : http://www.bangkokbanksme.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

Call to Action

16 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com