ISO 50001:2011 ระบบการจัดการพลังงาน

Last updated: 29 ก.ค. 2559  |  2585 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ISO 50001:2011 ระบบการจัดการพลังงาน

           การจัดการพลังงาน (Energy Management) ซึ่งในที่นี้ก็คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบและวางแผนการใช้พลังงานที่เหมาะสม โดยจะต้องมีการศึกษาการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี ซึ่งหัวใจของการจัดการพลังงานคือการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแต่บรรลุวัตถุ ประสงค์ตามความต้องการครบทุกประการ ในปัจจุบันหลายๆ หน่วยงานเริ่มมีความตื่นตัวในเรื่องของการจัดการพลังงานมากขึ้น เนื่องจากการตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง และการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดก็เป็นข้อได้เปรียบอีกแบบหนึ่งในแง่ของการ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการพลังงานที่ดีนั้นทางองค์กรจะต้องมีการออกแบบและวางแผนจัดการ พลังงานที่ดีด้วย

           จากปัจจัยดังกล่าวทำให้องค์กรระหว่างประเทศหลายๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างหามาตรการแล้วกำหนดขึ้นมา รองรับกับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่น องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้มองถึงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงจัดทำมาตรฐาน ISO 50001:Energy Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานให้องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้ เพื่อช่วยควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รองรับกับวิกฤติด้านพลังงานและลดการส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน

โดย ISO 50001 นั้นได้เริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2554 และในปี 2555 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้ มอก.50001-2555 ระบบการจัดการพลังงาน รวมถึงออกข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้สมทบเสริมออกมาให้องค์กร เพื่อให้องค์กรต่างๆมีแนวทางพัฒนาระบบการจัดการพลังงานได้สะดวกขึ้น แต่ในปัจจุบันการได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 นั้นยังมีไม่มากเนื่องจากยังเป็นมาตรฐานใหม่ที่องค์ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่เพิ่มเริ่มศึกษาถึงเรื่องนี้ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะเริ่มเห็นองค์กรต่างๆ ทั้งกลุ่มธุรกิจและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ และได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 กันมากขึ้น และยังสามารถ บูรณาการร่วมกับระบบ ISO 14001 ได้อีกด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Call to Action

16 ก.ย. 2561

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com