Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  การบริหารการขนส่งทางเรือ (558 อ่าน)

20 ก.ย. 2561 00:05การบริหารการขนส่งทางเรือ การขนส่งที่สามารถส่งสินค้าได้มาก ค่าใช้จ่ายต่ำ

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่สามารถส่งสินค้าได้คราวละมากๆ และมีค่าระวางเรือที่ถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก

การขนส่งทางเรือ ได้จัดแบ่งการดำเนินงานในเรื่องการจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของบริษัทเดินเรือทั้งจากการดำเนินงานบนฝั่งและในท้องทะเล โดยหน้าที่การบริหารงานของบริษัทเรือจะแยกเป็นสองส่วน คือส่วนที่หนึ่งเป็นขององค์กรซึ่งต้องดูแลบริษัทโดยตรงทั้งหมด รวมถึงการวางแผนระยะยาว และส่วนที่สองคือการบริหารและการปฏิบัติงานเรือที่มีการจัดทำค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างสม่ำเสมอทุกวัน และจะแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

1. การบริหารค่าใช้จ่ายฝ่ายคนประจำเรือ ปัจจัยที่กำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายคนประจำเรือ ดังนี้ การจัดหาคนประจำเรือ การกำหนดจำนวนแรงงานในเรือ การกำหนดคุณสมบัติ สัญชาติของคนประจำเรือ การกำหนดเงินเดือนและเงื่อนไขในการทำงาน การสรรหาบุคคลและการสัมภาษณ์ การบรรจุคนเข้าประจำตำแหน่งการบริหารคนประจำเรือ เงินเดือนและสวัสดิการ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและตรงเวลา รวมถึงเงินสวัสดิการที่คนประจำเรือจะต้องได้รับครบถ้วน

2. บริหารค่าใช้จ่ายฝ่ายจัดซื้อ การจัดซื้อเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันสำหรับบริษัทเรือ เพราะต้องดูแลเรือให้ทุกลำให้มีเครื่องมือ เสบียงอาหารและพัสดุต่างๆ ให้เพียงพอและครบถ้วน รวมถึงพัสดุเพื่อการดำเนินงานบนชายฝั่งด้วยเพื่อมิให้การดำเนินงานหยุดชะงัก

3. การบริหารค่าใช้จ่ายฝ่ายการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปที่ไม่สามารถจัดสรรให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบดูแลได้ แต่ได้มีการเตรียมค่าใช้จ่าย หรือรวมไว้ที่ส่วนกลางที่บริษัทขนส่งทางทะเล เพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือบริหารงาน

4. การบริหารค่าใช้จ่ายฝ่ายเทคนิค ปัจจัยในการกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายคนประจำเรือ มีดังนี้ การจัดหาคนประจำเรือ การกำหนดจำนวนแรงงานในเรือ การกำหนดคุณสมบัติ สัญชาติของคนประจำเรือ การกำหนดเงินเดือนและเงื่อนไขในการทำงาน การสรรหาบุคคลและการสัมภาษณ์ การบรรจุคนเข้าประจำตำแหน่งการบริหารคนประจำเรือ เงินเดือนและสวัสดิการ ต้องไปตามข้อตกลงและตรงเวลา และสวัสดิการต่างๆต้องได้รับครบถ้วน โดยไม่ลืมตรวจสอบเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานเนื่องจากบนเรือมีหลากหลายเชื้อชาติ จึงจำเป็นต้องมีการให้คำปรึกษาทั้งกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญานานาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารกำหนดนโยบายหรือการวางแผนต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ

5. การบริหารค่าใช้จ่ายการประกันภัย การขนส่งทางทะเลเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่แห่งหนึ่งผ่านทะเลไปยังอีกแห่งหนึ่งส่วนมากอยู่กันคนละประเทศ ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งจะนานกว่าการขนส่งประเภทอื่น เพราะฉะนั้น การขนส่งทางทะเลจึงมีความเสี่ยงภัยมากกว่า ทั้งภัยทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือเกิดจากความประมาท เช่น ภัยจากสภาพอากาศ เรือโดนชน เรือเกยตื้น อัคคีภัย เป็นต้น

การขนส่งทางเรือ เป็นการขนส่งที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ เนื่องจากขนส่งได้มาก แต่ค่าใช้จ่ายต่ำ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารในการขนส่งทางเรือที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ

ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com

171.96.76.189

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com