บทความทั้งหมด

ประเทศไทย กับเศรษฐกิจยูเรเซีย : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย

พาไปชมโรงงาน “ไร้คนงาน” ในจีน ต้อนรับยุค Industry 4.0 ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุค 4.0 อะไรๆ ก็ 4.0 ไม่ว่าจะเป็น SME 4.0 หรือ Industry 4.0 และล่าสุด ซีพี ก็ได้เข้าสู่ยุค Industry 4.0

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนางาน Thailand Industry Expo 2016 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 29 และ 30 กรกฎาคม 2559

ปัจจุบันทุกท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศกันทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพอากาศในประเทศไทยนั้นมีแค่ไม่กี่ฤดู อันได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก ฤดูร้อนมากๆ

BOK: Body of Knowledge หมายถึงความรู้ที่เป็นจริง ที่เป็น ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ วิธีปฏิบัติ ที่ถูกบันทึก สั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ BOK: Body of Knowledge เป็นโครงสร้างความรู้ ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรู้ องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนำมาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระทำอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้

เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ที่ ISO เริ่มเป็นที่รู้จัก นำโดย ISO 9001 ที่ถูกแนะนำให้องค์กรต่างๆ เริ่มนำไปประยุกต์ใช้ และแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ ณ.เวลานั้นหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ISO 9001 คืออะไร เพียงแต่รู้ว่าคือมาตรฐานตัวหนึ่งเท่านั้น

ญี่ปุ่น 1 ใน 10 ประเทศสงบสันติ ดัชนีแสดงให้เห็นว่ามี 81ประเทศที่มีความสงบเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่อีก 79 ประเทศ มีสถานการณ์เลวร้ายลงโดยประเทศที่มีภัยขัดแย้งในประเทศมายาวนาน อาทิ อัฟกานิสถาน อิรัก และที่เพิ่มขึ้นมีลักษณะเรื้อรัง คือ ซีเรีย ลิเบีย และเยเมน ขณะที่ดัชนียังระบุว่ามี 39 ประเทศที่เสถียรภาพทางการเมืองเริ่มแย่ลงในช่วง 12 เดือนมานี้ โดยเฉพาะที่น่าห่วงคือ บราซิล ความขัดแย้งมากน้อยแต่ละประเทศเรียงตามลำดับสีแดงมากที่สุดไปยังสีเขียวเข้มไม่มีความขัดแย้งสำหรับประเทศไทยอยู่กึ่งกลางคือสีเหลือง

CB : Certification Body หน่วยตรวจรับรองระบบฯหรือหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจเพื่อให้การรับรองระบบ ISO series ต่างๆ ซึ่งล้วนผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของ ISO 17021 รวมทั้งต้องผ่านเกณฑ์ของ AB : Accreditation Body หรือหน่วยงานที่รับรองหน่วยตรวจ(CB)ที่ให้เครื่องหมายรับรองระบบนั้นๆที่เราต้องการ ซึ่งในบ้านเรามีทั้งระดับสากลนิยมและระดับท้องถิ่นทั่วไปมากมาย ให้เราเลือกใช้บริการ เช่น SGS BSI CITH AJA URS MASCI ฯลฯ

ความเสี่ยง (Risk) ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ทุกคนในสมัยนี้มองเห็น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกวันมีความเสี่ยงทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะมองมุม (perspectives) ไหน เรื่องอะไร เช่น - เสี่ยงจากอุบัติภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว (BCM) - เสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงาน (OHSAS) - เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการก่อการร้าย (Supply Chain Security) - เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental risk)

OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System) เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วย “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน” เหมาะกับโรงงานหรือสถานประกอบการที่มุ่งเน้นให้พนักงานหรือลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งขณะที่ปฏิบัติอยู่กับองค์กรและตลอดการดำเนินชีวิตของลูกจ้าง

ธุรกิจปัจจุบันนี้ เป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับเวลา ผู้ประกอบการต่างมุ่งให้ความสนใจกับธุรกิจหลักของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลระบบการจัดการ ดังนั้นการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบการจัดการต่างๆ ก็มักจะขาดคนดูแล ยิ่งต้องมาจัดทำระบบอีก แทบจะไม่มีเวลา การเจียดกำลังคนจากงานประจำเพื่อมาจัดการกับระบบ บางครั้งผู้บริหารก็มองว่าเป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นกรณีที่ผู้บริหารตัดสินใจจัดทำระบบ จึงต้องจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดูแล

มีคำถามว่าทำไมต้องทำ Risk assessment หรือ Risk analysis ถ้าตอบกันตรงๆก็คือ ในอดีตที่ผ่านมา ISO 9001:2008 ยังเป็นระบบ reactive คือเกิดก่อนแล้วค่อยแก้ ไม่ใช่ระบบ proactive ที่คิดไว้ก่อนว่าอะไรจะเกิดแล้วหาทางป้องกัน ด้วยการมองเห็นประโยชน์ในการใช้งาน ISO 9001:2015 จึงถูกเปลี่ยนเป็นระบบ proactive ที่ยังใช้ระบบการขับเคลื่อนแบบ PDCA เหมือนเดิม เพื่อสามารถสร้าง benefit ให้แก่ผู้นำระบบไป implement ได้มากขึ้น

จากเหตุการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาหลายครั้ง รวมถึงครั้งใหญ่ที่สุดคือ 9-11 ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศสหรัฐอเมริการเป็นอย่างมาก และจากข้อเท็จจริงพบว่าการก่อการร้ายทั้งหมดมีการวางแผนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น และมีการจัดสรรลำเลียงมาทางเส้นทางขนส่งสินค้าตามปรกติ จึงทำให้อเมริการจึงต้องออกแบบ โปรแกรม C-TPAT ขึ้นมาเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย โดยมอบหมายให้หน่วยงานชื่อว่า CBP: Customs and Border Protection (www.cbp.gov) เป็นเจ้าภาพและผู้ดูแล รวมถึงการ Certify ในระดับ 1st Tier ด้วย

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้นำหลักเกณฑ์ของ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้ง แต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา

หนทางของการจัดการเชิงธุรกิจ จึงมุ่งสู่การใช้ ISO 9001:2015 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างระบบการจัดการ (Management System) ที่เป็นพื้นฐานที่จะแข่งขันกันได้ เพื่อลดจุดอ่อนของการที่ต้องพึ่งพาทักษะของพนักงาน สร้างการควบคุมที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำพาระบบการจัดการสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็น basic platform ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน และอนาคต

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ การเพิ่มกระบวนการ Risk assessment เข้ามาสู่ระบบ ทำให้เราต้องใช้ผลลัพธ์ของ Risk นำไปบริหารจัดการในเชิง prevention และอีกส่วนหนึ่งคือ ความรู้ขององค์กร ที่ในเวอร์ชั่นเก่าๆ ไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้เลย

Powered by MakeWebEasy.com